POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.jaguarestate.com jest

JE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. GRZYBOWSKA 87
00-844 WARSZAWA
Polska

NIP:5272959216

Prywatność użytkowników, którzy odwiedzają stronę internetową www.jaguarestate.com jest
dla Nas szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone
automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce
prywatności.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.jaguarestate.com
Dane Inspektora Ochrony Danych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1.   Administratorem Twoich danych osobowych

JE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. GRZYBOWSKA 87
00-844 WARSZAWA
Polska

NIP:5272959216 zwany dalej
„Administratorem”
2.   Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można
uzyskać pod emailem: biuro@jaguarestate.com
3.   Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na
stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i
przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać
Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie
jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w
pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.
4.   Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu przedstawienia indywidualnej
oferty handlowej.
5.   Dane osobowe gromadzone przez spółkę będą przetwarzane w następujących dziedzinach:
a) realizacja umowy (przetwarzanie wniosku o usługi i wszystkie związane z nim sprawy,
komunikacja z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie),
b) zgodność z obowiązkami prawnymi  (kontakty z właściwymi władzami, sprawozdawczość
dla organów, weryfikacja AML),
c) kontakt z klientem w sprawie produktów, usług, zmianach w Regulaminie lub polityce
prywatności itp. ,
d) obsługa sporów lub skarg,
e) Analiza danych  w celu poprawy obsługi klienta lub opracowania nowych
produktów/usług.
Dane osobowe klienta zebrane przez spółkę nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej bez
uprzedniej zgody klienta. Podanie danych jest dobrowolne.
6.   Podane dane osobowe udostępnione będą:
a) podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym
podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
b) podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
c) operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
d) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
7.   W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do
czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba,
której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18
RODO),
e) przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności
marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę
przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
h) Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 7 oraz 12-23
RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i
zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie
dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej
informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w
szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami
prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.
Informacje handlowe
JE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. GRZYBOWSKA 87
00-844 WARSZAWA
Polska

NIP:5272959216

działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1422).
Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej
otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych
poprzez odwołanie zgody na podstawie przesłanego stosownego oświadczenia, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)
Polityka „Cookies”
Polityka plików “cookies” witryny www.jaguarestate.com
1. Definicja plików „cookies” – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to
zwłaszcza pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach „cookies”.
3. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze stron Witryny. Pliki te wykorzystywane
są do:
a) zdolności logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie Witryny;
b) dopasowania zawartości Witryny do indywidualnych potrzeb Użytkownika, przede
wszystkim pliki te umożliwiają rozpoznawanie jego urządzenia, po to by strona wyświetlała
się według jego potrzeb;
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
Użytkownika.
4. Pliki „cookies” używane na innych stronach internetowych do których znajdują się
odnośniki na Witrynie www.jaguarestate.com podlegają ich odrębnej polityce prywatności.
5. W związku z dbałością o bezpieczeństwo i poprawność przetwarzania powierzonych nam
przez Użytkowników danych osobowych, podejmujemy wszelkie działania mające uchronić
je przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Proces przetwarzania danych jest
stale kontrolowany pod względem jego zgodności z obecnie obowiązującym prawem.
6. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza
umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą
zostać zmienione przez Użytkownika tak, by blokować automatyczną obsługę “cookies” w
ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenie Użytkownika.
7. Użytkownicy Witryny mogą każdorazowo zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”.
Dokładne porady, w jaki sposób tego dokonać znaleźć można w ustawieniach przeglądarek
internetowych, a także na stronach internetowych producentów tego rodzaju oprogramowania.
Informujemy, że dokonanie takich zmian może utrudnić, bądź uniemożliwić poprawne
działanie niektórych Witryn.
Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę
internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics firmy Google, Inc. („Google”).
Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia
witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje
generowane przez „pliki cookies” na temat korzystania z witryny przez użytkownika
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią
na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez
użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn
oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i
korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim,
jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy
osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu
IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może
zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa
powyżej.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej Klient wyraża  zgodę na przetwarzanie przez
Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.